بایگانی

Archive for آوریل 2009

سلام

در کوی نيک نامان مارا گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغيير ده قضا را

Advertisements