بایگانی

بایگانی نویسنده

سلام

در کوی نيک نامان مارا گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغيير ده قضا را

Advertisements