بایگانی

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

سلام

در کوی نيک نامان مارا گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغيير ده قضا را

Advertisements